Reformācijas dienas dievkalpojums

Svētdienas dievkalpojumu video ieraksti ir pieejami mūsu Youtube kanālā. Lai dievkalpojumu ierakstus varētu padarīt pieejamus arī turpmāk, katra iespēju robežās aicinām atbalstīt arī šo kalpošanu ar ziedojumu:

Cēsu Sv. Jāņa lauku evaņģēliski luteriskā draudze
Lielā Skolas 8, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101
Reģ.Nr. 90000298210
AS SEB banka
Konts: LV37 UNLA 0004 0007 0160 4

✧ Reformācijas diena ✧

𝓐𝓽𝓴𝓵𝓪̄𝓼𝓶𝓮𝓼 𝓰𝓻𝓪̄𝓶𝓪𝓽𝓪 14:6-7

6 Un es redzēju citu eņģeli laižamies debesu vidū; tam bija mūžīgs evaņģēlijs sludināms tiem, kas dzīvo virs zemes, un visām tautām un ciltīm, valodām un tautībām;
7 viņš sauca stiprā balsī: “Bīstieties Dieva un dodiet Viņam godu, jo ir atnākusi Viņa tiesas stunda; pielūdziet To, kas radījis debesis un zemi, jūru un ūdens avotus.” 

𝓡𝓸𝓶𝓲𝓮𝓼̌𝓲𝓮𝓶 1:13-22

13 Es negribu jūs atstāt neziņā, brāļi, ka es jau daudzreiz biju apņēmies pie jums nākt, lai gūtu kādu augli arī starp jums, tāpat kā starp citām tautām, bet līdz šim tiku aizkavēts.
14 Jo es esmu parādnieks grieķiem un barbariem, gudriem un nezinošiem.
15 Tādēļ arī es esmu gatavs sludināt evaņģēliju jums Romā,
16 jo es nekaunos Kristus evaņģēlija dēļ: tas ir Dieva spēks par pestīšanu ikvienam, kas tic, jūdam visupirms un arī grieķim.
17 Jo tajā atklājas Dieva taisnība no ticības uz ticību, kā rakstīts: no ticības taisnais dzīvos. 

𝓙𝓪̄𝓷̧𝓪 𝓮𝓿𝓪𝓷̧𝓰̧𝓮̄𝓵𝓲𝓳𝓼 2:13-22

13 Kad jūdu Pashā bija tuvu, Jēzus aizgāja uz Jeruzālemi.
14 Tur Viņš atrada Templī vēršu, aitu un baložu pārdevējus un naudas mijējus sēžam.
15 Un, iztaisījis pātagu no auklām, Viņš visus izdzina no Tempļa, aitas un vēršus, un izkaisīja mijējiem naudu un apgāza galdus,
16 un baložu pārdevējiem Viņš sacīja: “Nesiet to projām! Nepadarait Mana Tēva namu par tirgus namu!”
17 Tad Viņa mācekļi pieminēja, ka ir rakstīts: karstums Tava nama dēļ Mani aprij.-
18 Bet jūdi uzstājās un sacīja: “Kādu zīmi Tu mums rādīsi, ka Tu to drīksti darīt?”
19 Jēzus atbildēja: “Noplēsiet šo Templi, un Es to trijās dienās atkal uzcelšu.”
20 Tad jūdi sacīja: “Četrdesmit sešus gadus šis Templis ir taisīts, un Tu to gribi uzcelt trijās dienās?”
21 Bet Viņš runāja par Savas miesas templi.
22 Kad nu Viņš bija uzcēlies no miroņiem, Viņa mācekļi atcerējās, ka Viņš to bija sacījis, un sāka ticēt rakstiem un vārdam, ko Jēzus bija runājis. 

𝓓𝔃𝓲𝓮𝓼𝓶𝓪𝓼: 425a; -; 202; 349a

Ziņu kategorijas

Scroll to top