Redzēt Augšāmcelšanos caur asarām

Audio sprediķi sagatavoja mācītājs Didzis Kreicbergs Kristus Augšāmcelšanās svētku svētdienā, 2023. gada 9. aprīlī.

Lasījumi:

✧ Jņ. 20:11-18 (sprediķa teksts); ✧ Jer. 31:1-6; Kol. 3:1-4.

Bet Marija stāvēja ārā kapa priekšā un raudāja. Raudādama viņa noliecās kapā un redzēja divus eņģeļus baltās drēbēs sēžam, kur Jēzus miesas bija gulējušas, vienu galvgalī un otru kājgalī. Tie viņai sacīja: “Sieviete, kādēļ tu raudi?” Viņa tiem atbildēja: “Viņi paņēmuši manu Kungu, un es nezinu, kur tie viņu likuši.” To sacījusi, viņa pagriezās atpakaļ un redzēja Jēzu stāvam, bet viņa nezināja, ka tas ir Jēzus. Jēzus viņai sacīja: “Sieviete, kādēļ tu raudi? Ko tu meklē?” Viņa, domādama, ka tas ir dārznieks, viņam sacīja: “Kungs, ja tu viņu esi aiznesis, saki man, kut tu viņu esi licis, es viņu paņemšu.” Jēzus viņai sacīja: “Marija!” Pagriezusies tā viņam ebrejiski saka: Rabuni” (tas ir: Skolotāj)! Jēzus sacīja: “Nepieskaries man, es vēl neesmu uzkāpis pie Tēva; bet dodies pie maniem brāļiem un saki viņiem: es uzkāpju pie mana Tēva un jūsu Tēva un pie mana Dieva un jūsu Dieva.” Marija Magdalēna atnāca pie mācekļiem un pavēstīja: “Es redzēju Kungu!” Un viņa stāstīja, ko viņš tai sacījis.

(Jāņa 20:11-18)

Tēzes:

✧ Dievs augšāmcelšanos pasaulē dāvājis, lai tajā sastaptos Augšāmceltais Jēzus un ikviens no mums.

✧ Cilvēkam saprotamāka ir nāve, nevis dzīvība. Jēzum bija jāceļas augšā, lai mudinātu augšanas procesus mūsos.

✧ Mēs Jēzu neatpazīstam uzreiz, taču Viņš zina, kā situāciju mainīt, un mēs kļūstam augšāmcelti.

✧ Prieks var būt tik pēkšņs, ka tam grūti noticēt. Augšāmcelšanās prieks ir paliekoša vērtība ticīgā dzīvē.

✧ “Es redzēju Kungu!”, frāze, kas liecina par mūsu augšāmcelšanās brīžiem. Augšāmcelšanās māca ticēt bez ierobežojumiem.

Ziņu kategorijas

Scroll to top