Lūgsim par mieru Ukrainā

Izdzirdot baznīcu zvanus dienas vidū pulksten 12:00, apstāsimies uz brīdi, apzināsimies sevi Dieva priekšā un lūgsim: “Dievs, izglāb un sargā Ukrainu!”

Kurš zina Mūsu Tēvs lūgšanu, pateiksim to šajā nodomā!
Vai lūgsim paši saviem vārdiem. Lai beidzas karš, lai uzvar taisnība!

𝓓𝓲𝓮𝓿𝓼, 𝓲𝔃𝓰𝓵𝓪̄𝓫 𝓾𝓷 𝓼𝓪𝓻𝓰𝓪̄ 𝓤𝓴𝓻𝓪𝓲𝓷𝓾!

Mūsu Tēvs debesīs,
Svētīts lai top tavs vārds.
Lai nāk tava valstība.
Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien.
Un piedod mums mūsu parādus,
kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem,
Un neieved mūs kārdināšanā,
bet atpestī mūs no ļaunā.
Jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos.
Āmen!


Iespēja lietot arī mācītāja Andreja Irbes sagatavoto Litāniju kara laikā.

Ja litāniju lūdz ticīgo kopībā, tad litānijas vadītājs lūdz parastā drukā rakstīto tekstu, bet pārējie atbild ar treknrakstā izcelto tekstu. Ceļos vai kājās stāvot:

Kyrie eleison!
Kungs, apžēlojies!
Christe eleison!
Kristu, apžēlojies!
Kyrie eleison!
Kungs, apžēlojies!

Kungs, Dievs Tēvs debesīs…
…apžēlojies par mums.
Kungs, Dievs Dēls, pasaules Pestītāj…
…apžēlojies par mums.
Kungs, Dievs Svētais Gars…
…apžēlojies par mums.

Esi mums žēlīgs!
Saudzi mūs, mīļais Kungs un Dievs!
Esi mums žēlīgs!
Palīdzi mums, mīļais Kungs un Dievs!

No visiem grēkiem, no visiem maldiem, no visa ļauna…
… pasargi mūs, mīļais Kungs un Dievs!
No velna viltības un blēdības, no ļaunas, ātras nāves…
… pasargi mūs, mīļais Kungs un Dievs!
No sērgām un grūtiem laikiem, no kara un asinsizliešanas…
… pasargi mūs, mīļais Kungs un Dievs!
No varmācības un no netaisnas valdības…
… pasargi mūs, mīļais Kungs un Dievs!
No dabas katastrofām un negaisiem…
… pasargi mūs, mīļais Kungs un Dievs!
No uguns un ūdens briesmām un no mūžīgās nāves…
… pasargi mūs, mīļais Kungs un Dievs!

Ar Tavu svēto dzimšanu…
… palīdzi mums, mīļais Kungs un Dievs!
Ar Tavām ciešanām un Tavu krusta nāvi…
… palīdzi mums, mīļais Kungs un Dievs!
Ar Tavu augšāmcelšanos un debesbraukšanu…
… palīdzi mums, mīļais Kungs un Dievs!
Mūsu pēdējā stundā un pastarā tiesā…
… palīdzi mums, mīļais Kungs un Dievs!

Mēs Tevi lūdzam visās mūsu bēdās…
… uzklausi mūs, mīļais Kungs un Dievs!
Valdi un vadi savu svēto Baznīcu…
… uzklausi mūs, mīļais Kungs un Dievs!
Uzturi visus tās locekļus skaidrā mācībā un svētā dzīvošanā…
… uzklausi mūs, mīļais Kungs un Dievs!
Ved atpakaļ visus, kas maldās un ir pievilti…
… uzklausi mūs, mīļais Kungs un Dievs!
Sūti uzticamus strādniekus savā druvā…
… uzklausi mūs, mīļais Kungs un Dievs!
Dod Savu Garu un spēku saviem vārdiem…
… uzklausi mūs, mīļais Kungs un Dievs!
Palīdzi visiem noskumušiem un izmisušiem…
… uzklausi mūs, mīļais Kungs un Dievs!
Liec valdībām atzīt Tavu godību un zināt Tavu prātu…
… uzklausi mūs, mīļais Kungs un Dievs!
Svētī un sargā mūsu ģimenes, pasargā mūs bēdās un briesmās…
… uzklausi mūs, mīļais Kungs un Dievs!
Palīdzi ciešanās un slimībās un apžēlojies par visiem cilvēkiem…
… uzklausi mūs, mīļais Kungs un Dievs!
Piedod tiem, kas vajā Tavu Baznīcu, un atgriez tos uz patiesības ceļa…
… uzklausi mūs, mīļais Kungs un Dievs!
Veicini visus godīgus darbus, liec zemes augļiem augt un labi izdoties…
… uzklausi mūs, mīļais Kungs un Dievs!
Jēzu Kristu, Tu Dieva Dēls…
… uzklausi mūs, mīļais Kungs un Dievs!

Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus…
…apžēlojies par mums.
Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus…
…apžēlojies par mums.
Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus…
… dod mums Savu mieru!

Kristu, paklausi!
Kungs, apžēlojies!
Kristu, apžēlojies!
Kungs, apžēlojies!

Paklausi mūs, kad mēs Svētajā Garā, līdz ar visiem Taviem ticīgajiem, lūdzam lūgšanu, ko mums ir mācījis Tavs Dēls:
Mūsu Tēvs debesīs! Svētīts lai top Tavs vārds. Lai nāk Tava valstība. Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien. Un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. ✠ Un neieved mūs kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen.
Debesu Tēvs, visas vienprātības Dievs, tas ir Tavs žēlīgais prāts, ka Tavi bērni virs zemes dzīvo mierā un saticībā. Uzvari visu to cilvēku nodomus, kuri vēlas izraisīt vardarbību un nesaskaņu; iznīcini to cilvēku ieročus, kuri priecājas par karu un asinsizliešanu, un, saskaņā ar Tavu prātu, izbeidz karadarbību visā pasaulē, īpaši Ukrainā. Māci mums pārbaudīt pašiem savas sirdis, lai atpazīstam savas tieksmes uz skaudību, ļaunprātību, naidu un dusmām. Caur Tavu Vārdu un Garu, palīdzi mums izmeklēt mūsu sirdis, un izskauj mūsos to ļaunumu, kas vēlas izraisīt strīdus un ķildas, lai no savas puses, cik spēdami, varam dzīvot mierā ar visiem cilvēkiem. Piepildi mūs ar dedzību Tavas Baznīcas darbā un Tava Dēla Jēzus Kristus evaņģēlija sludināšanā, kas vienīgais var nest to mieru, kas ir augstāks par visu saprašanu. Mēs tevi lūdzam, Kungs, apžēlojies.

Visuvarenais Dievs, debesu Tēvs, mēs slavējam Tavu neizmērojamo žēlastību, kuras dēļ Tu apžēlojies par mums, grēciniekiem. Pildi valdības un varas ar bijību pret Tevi, lai viņu valdīšana kalpo miera veicināšanai un saglabāšanai. Stiprini mūsu cerību, kad lūdzamies par visiem, kas šajā laikā cieš. Jo, raugi, ļaunais ienaidnieks ir varens kļuvis, un šīs pasaules varenie bieži netaisni valda. Kungs Dievs, Tu senos laikos liki Taviem svētajiem pārvarēt netaisnību, stiprini arī šodien visus, kam nepieciešama Tava palīdzība. Dāvā, lai visi kara gūstekņi un karavīri – turēti kā laicīgās pasaules dusmām pakļauti vergi un upuri – var atgriezties savās mājās. Piestājies klāt bēgļiem un bezpajumtniekiem un esi viņu taisnīgums. Savā drošā patvērumā ietērp atraitnes un bāreņus un esi viņiem par Tēvu. Mēs Tevi lūdzam, Kungs, apžēlojies.

Kungs Dievs, no kura nāk visas svētās vēlmes, visi labie padomi un visi taisnīgie darbi, dāvā mums, Taviem kalpiem, kā arī Ukrainas ļaudīm to mieru, kuru šī pasaule nespēj dot, lai mūsu visu sirdis būtu gatavas paklausīt Taviem baušļiem un, pasargāti no ienaidnieku uzbrukumiem, lai dzīvojam mierā un saticībā. Mēs Tevi lūdzam, Kungs, apžēlojies.

Svētais Dievs, svētais Visspēcīgais, svētais Nemirstīgais, apžēlojies par mums.
Svētais Dievs, svētais Visspēcīgais, svētais Nemirstīgais, apžēlojies par mums.

Mūžīgais Dievs, neatdod mūs rūgtai nāvei – Kungs, apžēlojies par mums.
Svētais Dievs, svētais Visspēcīgais, svētais Nemirstīgais, apžēlojies par mums.

Mūžīgais Dievs, neļauj mums zaudēt cerību uz pestīšanu, sastopoties ar nāves un elles briesmām – Kungs, apžēlojies par mums.
Svētais Dievs, svētais Visspēcīgais, svētais Nemirstīgais, apžēlojies par mums.

Mūžīgais Dievs, dari mūs stiprus īstenā ticībā – Kungs, apžēlojies par mums.
Svētais Dievs, svētais Visspēcīgais, svētais Nemirstīgais, dod mums savu mieru. Āmen.

Ziņu kategorijas

Scroll to top