Draudzes attīstības stratēģija 2022- 2027

2017. gada 7. maijā mūsu draudzes gada sapulcē pirmo reizi tika prezentēta, darba grupas ilgi veidota, Draudzes attīstības stratēģija. Šogad esam to atjaunojuši un pielāgojuši draudzes aktuālajai situācijai jau nākamajiem pieciem gadiem.

Attīstības stratēģijas nepieciešamība radās pārdomās par draudzes kopīgo izaugsmi, sev jautājot – kur mēs vēlamies nokļūt savā kalpošanā un kā mēs to panāksim. Lai sasniegtu jaunu attīstības līmeni, mums draudzē bija nepieciešams apzināties jau sasniegto un izstrādāt attīstības stratēģijas dažādas sastāvdaļas, lietojot metodiku, kādu pazīst arī citās sabiedriskajās nozarēs.

Draudzes misija jeb “Kas mēs esam?”

Dievs kalpo mums, mēs kalpojam pasaulē.

Mēs esam Dieva aicināti ļaudis. Gan saņemot ticības dāvanu, gan katrā dievkalpojumā, gan ikdienā, mēs piedzīvojam Dieva mīlestības pilnās rūpes par mums. Mūs iedvesmo Bībeles vārdi no apustuļa Jāņa: “Mīļotie, ja Dievs mūs tā ir mīlējis, tad arī mums pienākas citam citu mīlēt.” (1.Jņ. 4:11). Tāpēc mēs apzināmies mūsu misiju piedalīties Kristus vēsts apliecināšanā un sludināšanā visur, kur tiksim Dieva vadīti.

Vērtības jeb “Kam mēs ticam, pēc kā vadāmies?”

 • Ticība: Dieva vēsts (bauslības un evaņģēlija) klātbūtne ikviena cilvēka dzīvē – acīm redzamā un neredzamā veidā.
 • Viesmīlība: Dalīšanās ar Dieva doto mīlestību, gan vārdos, gan darbos, pamatojoties Jēzus Kristus un apustuļu piemērā. Spēja pieņemt ikvienu bez ierobežojumiem.
 • Piederība: Māju sajūtas veidošana – vide, kurā esi pieņemts, veidojot draudzes kopības un indivīda attiecības.

Draudzes vīzija jeb nākotnes redzējums, “kurp vēlamies nokļūt?”

Mēs topam par atvērtu un laimīgu cilvēku baznīcu.

 • Mēs topam: tas ir nebeidzams garīgās izaugsmes process draudzes kopībā.
 • Atvērtu: vide, kas māca būt redzošiem, dzirdošiem un, kur viesmīlība ir jaušama un satverama.
 • Laimīgu: piederības sajūta, apzinoties, ka īstā laime ir Debesu Valstībā, mēs “teicam sevi laimīgus” (pēc Rom. 5) tajā, ko esam jau saņēmuši un kas vēl no Dieva nāks.
 • Cilvēku: ikvienu pamanīt, jo Jēzus mudina raudzīties uz tuvāko, bez tā būs grūti sastapt Dievu.
 • Baznīcu: kas ir pārlaicīga un neierobežota kopība, kurā ikviens var augt ticībā.

Pēc attīstības stratēģijas pamatsastāvdaļām – misija, vērtības un vīzija – tika noteikti stratēģiskie mērķi – uz ko fokusēsimies, lai piepildītu savu misiju un tuvinātos vīzijai un tālāk stratēģiskie uzdevumi – ko darīsim, lai sasniegtu stratēģiskos mērķus.

Uzdevumi:

 • Stiprināt praktisko un attieksmes viesmīlību – uzrunāt cilvēkus (pirms un pēc dievkalpojumiem, dežūrās, vasarā baznīcā, iedvesmot kalpošanai)
 • Aicināt mazināt sevī vienaldzību un mazdūšību – “nevis kāds cits, bet es varu”
 • Individuāli uzrunāt draudzes locekļus klātienē (zvans, saruna) un attālināti (vēstule, web)
 • Turpināt aktīvi lietot e-vidi – FB, mājas lapa, e-pasti, whatsapp ziņas, attālināto formātu izmantošana
 • Mazināt slodzi tiem, kas šobrīd kalpo, piesaistot kalpošanai jaunus draudzes locekļus

Uzdevumi:

 • Nodrošināt regulārās garīgās izaugsmes iespējas (piemēram, sestdienas skola, senioru rīti, “Nav labi cilvēkam būt vienam”, sprediķu apkopojumi, Pastorāti, Svētdienas skola, sadraudzība pēc DK)
 • Nodrošināt jauno ģimeņu ar bērniem iesaisti (izglītojošas nodarbības kopā ar bērniem; aukle; Svētdienas skola)
 • Papildināt mājas lapu ar garīgu informāciju (lūgšanas, pārdomas, dk kārtība)

Uzdevums:

 • Turpināt baznīcas restaurācijas procesu
 • Publicēt pilsētas iedzīvotājiem un viesiem saistošu informāciju (WEB, FB, preses relīzes)
 • Nodrošināt reklāmu un piedāvājumu (kvalitatīvu saturu) tornim
 • Atbalstīt sadarbības partnerus labdarības projektos
 • Kļūt par savas draudzes prezentētāju, patriotu plašākā sabiedrībā

Uzdevumi:

 • Pabeigt izstrādāt un uzturēt aktuālu īpašumu apsaimniekošanas plānu
 • Izveidot un uzraudzīt draudzes budžetu
 • Rast risinājumu draudzes nama 2. un 3. stāva telpu funkcionālai izmantošanai
  (apkure, kanalizācija, jumts, elektrība, Svētdienas skolas telpas, viesu telpas)
 • Pārskatīt, aktualizēt baznīcas apkures, sanitārā mezgla, apgaismojuma palielinājuma iespējas
 • Informēt draudzi par finansēm un to atdevi. Piesaistīt ziedojumus, izskaužot neziņu un vienaldzību

Mēs ticam, ka mērķtiecīga virzība arī ir Svētā Gara vadīta un sniedz labus augļus un veido labāku pasauli.

Īpašs paldies par procesa vadīšanu Lienai Graudulei.

Uzzini vairāk

Scroll to top