Dievkalpojuma kārtība

„Jo jūs esat dzīvā Dieva nams, kā Dievs ir sacījis: Es viņos gribu mājot un viņu starpā staigāt, un Es būšu viņu Dievs, un tie būs Mani ļaudis.”

(2.Kor. 6:16)

Sv. Vakarēdiena dievkalpojuma kārtība Cēsu Sv. Jāņa draudzē

IEVADS

Liturgs un pērminders dodas procesijā. Atskanot procesijas pavadījumam draudze pieceļas,  kad procesija noslēdzas, draudze apsēžas.

DZIESMA (Pēc dziesmas draudze pieceļas)

Liturgs: Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā.
Draudze: Āmen.
L.:  Žēlastība, jums un miers no tā, kas ir, kas bija un kas nāk!
Dr.: Un ar tavu garu!

BIKTSRUNA

GRĒKSŪDZE  / CONFITEOR (Ja iespējams visi ceļos vai paliek stāvot kājās.)
L.: Visuspēcīgais Dievs, žēlīgais Tēvs!
Dr.: Es, nabaga grēcinieks, Tev sūdzu savus grēkus, ar ko esmu apgrēkojies domās, vārdos un darbos un ar ko esmu pelnījis Tavas dusmas un sodu laikā un mūžībā. Bet es tos no sirds nožēloju, un tie man gauži sāp. Tavas lielās apžēlošanās un Tava mīļā Dēla Jēzus Kristus, mana Pestītāja, rūgto ciešanu un miršanas dēļ es Tevi lūdzu – apžēlo mani, piedod man visus manus grēkus un dod man sava Svētā Gara palīgu, ka varu atgriezties. Āmen.

Grēku piedošanas pasludinājums.

IEVADPSALMS  (Dzied liturgs un draudze atbild; psalma lpp. norādīta uz dziesmu numuru tāfelēm)

KYRIE
L.: Kyrie eleison! 
Dr.: Kungs, apžēlojies!
L.: Christe eleison!
Dr.: Kristu, apžēlojies!
L.: Kyrie eleison! 
Dr.: Kungs, apžēlojies par mums!

GODS DIEVAM / GLORIA (Gods Dievam nelieto darba dienās, Gavēņa laikā un Adventā)
L.: Gods Dievam augstībā!
Dr.: Lai slava Dievam ir gods par viņa žēlastību! Vairs negaida mūs bargais sods, bet Tēva mīlestība. Nu Dievam ir uz mums labs prāts, jo visur miers tiek sludināts, un naidam nav vairs varas.

SVEICINĀJUMS / SALUTATIO
L.: Tas Kungs ar jums!
Dr.: Un ar tavu garu!

LŪGŠANA / ORATIO
L.: Lūgsim! …
Dr.: Āmen.
(Pēc lūgšanas draudze apsēžas)

DIEVVĀRDI

SVĒTO RAKSTU LASĪJUMI 
Lasījumu beigās: Tā Kunga vārds.
Dr.: Pateicība Dievam.
(Pēc Svēto Rakstu lasījumiem draudze pieceļas)

L.: Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja
Dr.: Alleluja, alleluja, alleluja,  alleluja
L.: Pants (dzied liturgs)
Dr.: Alleluja, alleluja, aleluja, alleluja
(No Septuagesima svētdienas līdz Klusajai sestdienai Alleluja nelieto, bet „Kristus Glābējs un Kungs, mūžīgās godības Ķēniņš” vai „Cienīgs ir tas Jērs, kas tapa nodots, ņemt godu, slavu un pateicību”.)

SVEICINĀJUMS / SALUTATIO
L.: Tas Kungs ar jums!
Dr.: Un ar tavu garu!
L.: Lasījums no mūsu Kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, ko pierakstījis …
Dr.: Gods tev, Kungs!
L.: Tā Kunga vārds!
Dr.: Slava tev, Kristu!
(Draudze apsēžas)

SPREDIĶIS
(Pēc sprediķa draudze pieceļas)

TICĪBAS APLIECĪBA / CREDO (Parasti nelieto darba dienās)
L.: Es ticu uz Dievu,
Dr.: Tēvu, visuvaldītāju, debess un zemes Radītāju; 
un uz Jēzu Kristu, Dieva vienpiedzimušo Dēlu, mūsu Kungu, kas ieņemts no Svētā Gara, piedzimis no Jaunavas Marijas, cietis zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomiris, aprakts, nokāpis ellē, trešajā dienā augšāmcēlies no mirušajiem, uzkāpis debesīs, sēdies pie Dieva, Visuvaldītāja Tēva, labās rokas, no kurienes Viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos.
Es ticu uz Svēto Garu, vienu svētu kristīgu baznīcu, svēto sadraudzi, grēku piedošanu, miesas augšāmcelšanos un mūžīgo dzīvošanu. Āmen.

VĒLĒJUMS / VOTUM
L.: Un Dieva miers, kas ir augstāks par visu saprašanu pasargās Jūsu sirdis un Jūsu domas Jēzū Kristū! Āmen!
(Draudze apsēžas)

DZIESMA (Dziesmas laikā tiek savākti ziedojumi un pienesti pie altāra)
(Pēc dziesmas draudze pieceļas)

DIEVGALDS

LIELĀ DRAUDZES LŪGŠANA / ORATIO FIDELIUM 
(Lūgšanā tiek ietverti iepriekš iesūtītie aizlūgumi)

L.: Paklausi mūs, mīļais Kungs un Dievs!
Dr.: Paklausi mūs, mīļais Kungs un Dievs!

L.: Palīdzi mums, mīļais Kungs un Dievs!
Dr.: Palīdzi mums, mīļais Kungs un Dievs!

L./Dr.: Kungs Jēzu Krist`, Tu Kungs un Dievs, Tu Kungs un Dievs. Paklausi, ko mēs lūdzamies, Āmen.
(Pēc lūgšanas draudze apsēžas)

DZIESMA (Liturgs sagatavo Sv. Vakarēdienam nepieciešamo)
(Pēc dziesmas draudze pieceļas)

DĀVANU PIENEŠANA / OFFERTORIUM
L.: Kungs, no tā, kas ir tavs, mēs tev pienesam!
Dr.: Pieņem mūs un šīs dāvanas Jēzus Kristus dēļ!

PREFĀCIJA / PRAEFATIO
L.: Tas Kungs ar jums!
Dr.: Un ar tavu garu!
L.: Paceliet savas sirdis!
Dr.: Mēs tās paceļam uz to Kungu!
L.: Sacīsim pateicību Dievam, mūsu Kungam!
Dr.: Tā ir labi un tā piederas.
L.: Tiešām tā ir labi un tā piederas un ir svētīgi, … dziedādami:

SVĒTS IR / SANCTUS
Dr.: Svēts ir, svēts ir, svēts ir tas Kungs! Un debess un zeme, un debess un zeme ir pilna viņa godības. Ozianna augstībā! Lai slavēts ir, kas nāk tā Kunga vārdā! Ozianna augstībā!

EUHARISTISKĀ LŪGŠANA
(Ja iespējams draudze ceļos vai paliek stāvot)
L.: Gods tev, Tu debess un zemes Kungs, … 
L.: Mūsu Kungs Jēzus Kristus tajā naktī, kad Viņš tapa nodots, …

L.: Ticības noslēpums.
Dr.: Tavu nāvi, ak, Kungs mēs pasludinām, un tavu augšāmcelšanos mēs teicam, līdz Tu atnāksi godībā!

L.: Debess Tēvs, mēs svinam šo mielastu, … 
L.: Caur Viņu, ar Viņu un Viņā Tev, Dievam, Visuvarenajam Tēvam Svētā Gara vienībā ir viss gods un slava visos mūžu mūžos.
Dr.: Āmen.
(Draudze, kura nometusies ceļos, pieceļas)

MŪSU TĒVS / PATER NOSTER
L.: Paklausi mūs, kad mēs Svētajā Garā līdz ar visiem taviem ticīgajiem lūdzam lūgšanu, ko mums ir mācījis tavs Dēls:
Dr.: Mūsu Tēvs debesīs! Svētīts lai top tavs vārds. Lai nāk tava Valstība. Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien. Un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūs kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen.

L.: Maize, ko laužam, ir viena miesa.
Dr.: Jo viena maize, viena miesa esam mēs daudzie, tāpēc, ka mēs visi esam līdzdalīgi pie šīs vienas maizes.

MIERA SVEICIENS / PAX
L.: Tā Kunga miers, lai ir ar jums visiem!
Dr.: Miers ar tevi!
(Draudzes locekļi sveicina cits citu ar sveicienu: „Miers ar tevi!”)

DIEVA JĒRS / AGNUS DEI
L.: Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, apžēlojies par mums!
Dr.: Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, apžēlojies par mums!
L.: Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, apžēlojies par mums!       
Dr.: Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, apžēlojies par mums!
L.: Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, dāvini mums mieru!
Dr.: Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, dāvini mums mieru! 

KOMŪNIJA / COMMUNIO
(Pēc liturga uzaicinājuma draudze iet pie altāra saņemt Svēto Vakarēdienu)

L.: Kristus miesa [par tevi nodota]!
Komunikants: Āmen.
L.: Kristus asinis [par tevi nodotas]!
Komunikants: Āmen.
(Pēc Sv. Vakarēdiena saņemšanas komunikanti atgriežas savā vietā)

NOSLĒGUMS

(Draudze pieceļas)
L.: Pateiciet tam Kungam, jo viņš ir laipnīgs! Alleluja! (No Septuagesima svētdienas līdz Klusajai sestdienai Alleluja nelieto.)
Dr.: Un viņa žēlastība paliek mūžīgi! Alleluja!

LŪGŠANA PĒC KOMŪNIJAS / POSTCOMMUNIO
L.: Lūgsim! …
Dr.: Āmen.

SVĒTĪŠANA / BENEDICTIO
L.: Tas Kungs ar jums!
Dr.: Un ar tavu garu!

L.: Lai jūs svētī un pasargā visuvarenais Dievs – Tēvs un Dēls un Svētais Gars!
Dr.: Āmen.

Pateicības lūgšana klusībā. (Pēc lūgšanas draudze apsēžas)

ZIŅOJUMI

DZIESMA (Draudze pēc dziesmas pieceļas)

L.: Ejiet ar mieru un kalpojiet tam Kungam ar prieku!
Dr.: Pateicība Dievam!
(Dievkalpojums noslēdzas ar procesiju)

Uzzini vairāk

Scroll to top