“Desmit jaunavas” dievkalpojuma video ieraksts

​​Sprediķi sagatavoja evaņģēlists Jānis Tolpežņikovs
Mūžības svētdiena, 2022. gada 20. novembris

Lasījumi:

✧ Mt. 25:1-13 (sprediķa teksts); ✧ Jes. 65:17-19; ✧ Kol. 1:9-14.

“Tad Debesu valstība būs līdzīga desmit jaunavām, kas, paņēmušas savus
eļļas lukturus, izgāja sagaidīt līgavaini. Piecas no tām bija nesaprātīgas un piecas
saprātīgas. Nesaprātīgās, ņemdamas savus lukturus, nepaņēma līdzi eļļu. Bet
saprātīgās saviem lukturiem paņēma līdzi arī eļļu traukos. Kad līgavainis kavējās
nākt, viņas visas iesnaudās un gulēja. Bet nakts vidū atskanēja skaļi saucieni:
redzi, līgavainis nāk! Izejiet viņu sagaidīt! Tad visas desmit jaunavas uzcēlās un
sagatavoja savus lukturus. Nu nesaprātīgās lūdza saprātīgajām: dodiet mums no
savas eļļas, jo mūsu lukturi izdziest. Bet saprātīgās atbildēja: nē! Tā nepietiks ne
mums, ne jums. Labāk ejiet pie tirgotājiem un nopērciet sev. Kamēr viņas gāja
pirkt, atnāca līgavainis, un tās, kuras bija gatavas, iegāja līdz ar viņu kāzu namā,
un durvis tika aizslēgtas. Vēlāk atnāca arī pārējās jaunavas un sauca: kungs,
kungs, atver mums! Bet viņš tām atbildēja: patiesi es jums saku: es jūs
nepazīstu! – Tādēļ esiet nomodā, jo jūs nezināt nedz to dienu, nedz stundu.”

Mt. 25: 1-13

Tēzes:

✧ Desmit jaunavas simbolizē ārēji redzamo draudzi, kur saprātīgās ar nesaprātīgajām ir kopā, jo tāds ir Dieva nodoms.

✧ Eļļa kopš Reformācijas laika tiek saistīta ar cilvēka ticību Kristum kā Dieva Dēlam (Līgavainim), kas nāks tiesāt dzīvos un mirušos.

✧ Visas jaunavas raksturo aizmigšana – rutīna garīgajā dzīvē vai arī grēks; nesaprātīgās jaunavas līdzinās pasaulei, kura sludina, ka visu var nopirkt par naudu, taču tā diemžēl nevar nonākt mūžīgajā dzīvībā pie Tā Kunga.

Ziņu kategorijas

Scroll to top