Audio sprediķis “Ticības iemantošanas pieredze”

Sprediķi sagatavoja mācītājs Didzis Kreicbergs
20. svētdienā pēc Vasarsvētkiem, 2022. gada 23. oktobrī.

Lasījumi:

✧ Jņ. 4:45-54 (sprediķa teksts); ✧ Jes. 51:9-16; ✧ Ef. 5:15-21.

“Kad nu viņš atnāca uz Galileju, tad galilejieši viņu uzņēma, jo tie bija redzējuši visu, ko viņš svētkos Jeruzālemē bija darījis, jo arī viņi bija bijuši svētkos. Tad Jēzus atkal nāca Galilejas Kānā, kur viņš ūdeni bija pārvērtis vīnā. Un bija kāds ķēniņa galminieks, kuram Kapernaumā bija slims dēls. Izdzirdis, ka Jēzus ir atnācis no Jūdejas uz Galileju, tas nāca pie viņa un lūdza, lai viņš noietu un dziedinātu viņa dēlu, kas bija pie miršanas. Tad Jēzus viņam sacīja: “Ja jūs zīmes un brīnumus neredzat, jūs neticat.” Ķēniņa galminieks viņam sacīja: Kungs, nāc, pirms mans dēls mirst!” Jēzus tam sacīja: “Ej, tavs dēls ir dzīvs!” Cilvēks noticēja vārdiem, ko sacīja Jēzus, un aizgāja. Viņam vēl ejot, pretī nāca viņa kalpi un tam pavēstīja: “Tavs dēls ir dzīvs!” Tad viņš tiem vaicāja, kurā brīdī dēlam kļuvis labāk. Tie viņam sacīja: Vakar ap septīto stundu drudzis viņu atstāja.” Tad tēvs saprata, ka tas noticis brīdī, kad Jēzus viņam sacīja: “Tavs dēls ir dzīvs!” Un viņš kļuva ticīgs pats un viss viņa nams. Šī bija jau otrā zīme, ko Jēzus darīja, no Jūdejas atnācis Galilejā.”

Jņ. 4:45-54

Tēzes:

✧ Cilvēka dzīves lielākais izaicinājums – atzīt Dievu un pieņemt Viņa doto ticības dāvanu.

✧ Kas ir lielāks brīnums – galminieka ticība vai viņa dēla izglābšana no nāves? Ticību iemantoja viss galminieka nams – mūžības perspektīva.

✧ Spēks ir Jēzus vārdos: “Ej, tavs dēls ir dzīvs!”(Jņ. 4:50). Jēzus pārveido dzīves, arī tās, kas kļuvušas par dziedināšanas lieciniecēm.

✧ Dievs mūs ir izredzējis būt izredzētiem, ne tikai aicinātiem!

Ziņu kategorijas

Scroll to top